Raporty o stanie gminy

 

Raport o stanie Gminy Końskie za 2019 r.

 

Końskie, dnia 6 lipca 2020 r.

                                     

Raport o stanie Gminy Końskie za 2019 rok

 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), wójt (burmistrz, prezydent) co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

 

Przepis zawarty w art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) przedłużył o 60 dni termin przedstawienia radzie gminy tego raportu.

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego gminyw roku poprzednim, w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

 

Raport  o stanie Gminy Końskie za 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie przedstawił Radzie Miejskiej w Końskich w dniu 17czerwca 2020 r.

 

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Końskie.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Końskie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50  mieszkańców gminy (KLAUZULA INFORMACYJNA
oraz przykładowy wzór zgłoszenia w załączeniu).

 

Debata nad raportem o stanie Gminy Końskie za 2019 rok odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w Końskichzwołanej na dzień 20 lipca 2020 r. na godz. 900.

 

Zgłoszenia udziału w debacie nad raportem można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich (pok. Nr 24) do dnia 19lipca 2020 r., do godz. 14:00.

 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Miejska postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

Krzysztof Obratański

 

 


 

Raport o stanie Gminy Końskie za 2018 r.

 

Debata nad raportem o stanie Gminy Końskie za 2018 r. 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), wójt (burmistrz, prezydent) co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,  w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Raport  o stanie Gminy Końskie za 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie przedstawił Radzie Miejskiej w Końskich w dniu 31 maja 2019 r.

W debacie nad raportem o stanie Gminy mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Końskie.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Końskie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50  mieszkańców Gminy (KLAUZULA INFORMACYJNA oraz przykładowy wzór zgłoszenia w załączeniu).

Debata nad raportem odbędzie na IX Sesji Rady Miejskiej w Końskich zwołanej na dzień 27 czerwca 2019 r. o godz. 900

Zgłoszenia udziału w debacie nad raportem można składać najpóźniej w dniu 26 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Miejska postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Słoka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2019 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 1297
06 lipca 2020 15:38 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.
17 czerwca 2020 12:23 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.
21 czerwca 2019 08:39 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.