Rejestr instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Prowadzących Działalność Na Terenie Miasta i Gminy Końskie

 

  rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych_2020_01_20.pdf

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Podstawa prawna:

Art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek

Załączniki do wniosku
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
3) oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) kopia dowodu dokonania opłaty.

Do wglądu:
1) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający    tożsamość;

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Edukacji , pokój 10 w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie ul. Partyzantów 1.

Termin załatwienia:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub decyzji o wykreśleniu z rejestru odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

 

Załączniki:

  wpis_do_rejestru_zlobkow_zalaczniki.zip

 


 

Informacja - dotyczy żłobków i klubów dziecięcych

 

W związku z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2014 roku znak: DSR-IV-074-200-l-TW/14, Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach uprzejmie informuje, że 27 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów> dziecięcych (Dz. U. z 2014 r., poz. 193).
Zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na portalu Emp@tia, dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, w module e-Wnioski, udostępniło usługę umożliwiającą złożenie elektronicznego wniosku o wpis, zmianę danych lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Osoba/podmiot chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, powinna założyć na nim konto, do czego niezbędne będzie - w celu zweryfikowania tożsamości - posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP (szczegółowe informacje można znaleźć poprzez moduł e-Wnioski). Następnie należy w module e-Wnioski:
- wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem do lat 3,
- wybrać odpowiedni wniosek o wpis lub wykreślenie z rejestru bądź informację o zmianie danych w rejestrze,
- wybrać gminę, do której wniosek/informacja będzie skierowana,
- wypełnić dokument wymaganymi danymi,
- wysłać wniosek/informację potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP.
Wysłany z portalu Emp@tia wniosek trafi na konto danej gminy w aplikacji Rejestr Żłobków. Wykorzystując jej funkcjonalności gmina może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, zmianę danych lub wykreślenie z rejestru. Dzięki integracji portalu Emp@tia i aplikacji Rejestr Żłobków, po wydaniu przez gminę właściwego dokumentu, w rejestrze nastąpi automatyczna aktualizacja informacji instytucji.

Uwaga:
Niezależnie od powyższego w dalszym ciągu możliwe jest złożenie (modyfikacja) odpowiednich wniosków bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie z wykorzystaniem z zamieszczonych w BIP (zakładka: rejestry i ewidencje) druków.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2012 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 5350
24 stycznia 2020 09:02 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.
27 września 2018 09:32 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.
04 kwietnia 2018 14:47 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.