Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

 

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 r., poz. 646 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Opis procedury:
Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Końskie jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 9j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
2. stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
3. stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.
Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w pkt. 2-3 następuje w drodze decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wpis/zmianę do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty:
• 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
• 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem.
• 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
• 17 zł – opłata skarbowa w przypadku wydania zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę należy wpłacić na konto: 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 208, tel. (41) 372-32-49 wew. 207

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Dokonanie wpisu/zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis/zmianę wpisu wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

  rejestr_dzialalnosci_regulowanej_2019_06_25.pdf

 

Załączniki:

 

 

Wersja archiwalna rejestru:

  rejestr_dzialalnosci_regulowanej_2014_05_05.pdf

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lipca 2012 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 3748
25 czerwca 2019 10:13 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.
25 czerwca 2019 09:37 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.
06 maja 2014 12:30 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.