Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

 

Podstawa prawna:
art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( DZ. U. z 2012, poz. 391 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Opłaty:
- Opłata skarbowa w wysokości 50 zł.
- wolnione z opłaty są firmy które posiadają aktualne zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Końskie.

 

Czas realizacji usługi:
Wpis dokonywany jest z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 

Załączniki:

rejestr_dzialalnosci_regulowanej_2014_05_05.pdf

wniosek_o_wpis_rejestr_dzialalnosci_regulowanej.doc

oswiadczenie_rejestr_dzialalnosci_regulowanej.doc