Miasto i Gmina Końskie

Wykaz spraw

Zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

* Wniosek, do którego należy dołączy:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego,
- harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat

Nr pokoju: 24

Opłaty:

Wyliczone na podstawie uchwały Nr XVI/155/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2004 r.

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie zezwolenia nastąpi w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna:

Art. 40 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)
§ 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481)
Uchwała Nr XVI/155/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2004 r.(Dz. Urz. Woj. Św. Nr 148 poz. 1994 z dnia 23 sierpnia 2004 r.)
Art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Inne informacje:

Miejsce załatwienia sprawy:

Nr pokoju: 46
Nr telefonu: (041) 372-37-20 wew. 146
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:30 - 15:30

 

Uwagi:

Projekt organizacji ruchu powinien być zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem (Starostę Koneckiego - Wydział Komunikacji i Dróg).

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2012 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 2377
22 sierpnia 2018 14:23 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika.
14 marca 2012 15:27 Jacek Muszyński - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl