Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Wykaz spraw / alfabetycznie

Ddo góry

Dopisanie do spisu wyborców
Działalnosć Gospodarcza Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie, likwidacja działalności gospodarczej

Jdo góry

Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego
Jubileusz setnych urodzin

Ndo góry

Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL
Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie

Odo góry

Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska
Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca
Oświadczenie o uznaniu dziecka
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
Oświadczenie o zmianie imienia dziecka
Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

Pdo góry

Podział nieruchomości
Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania osoby z miejsca pobytu stałego lub czasowego
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
Przepisanie umowy najmu lokalu mieszkalnego
Przyjęcie przez Kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

Rdo góry

Rejestracja urodzenia
Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane
Rejestracja wyborców
Rejestracja zgonów
Rozgraniczanie nieruchomości

Sdo góry

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Sprzedaż nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi

Udo góry

Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów
Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców
Udostępnienie nieruchomości gruntowych (poza pasem drogowym) będących własnością Gminy Końskie w celu wykorzystania ich jako terenu budowy
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ustalenie numeracji porządkowej nieruchomości
Ustalenie warunków zabudowy
Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału geodezyjnego - postępowanie wszczęte z urzędu
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
Uznanie orzeczenia o zmianie imienia i/lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa
Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Wdo góry

Wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
Wydawanie dowodów osobistych
Wydawanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
Wydzierżawianie nieruchomości
Wykonanie zabiegu weterynaryjnego w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2017 r
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Zdo góry

Zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
Zameldowanie na pobyt czasowy
Zameldowanie na pobyt stały
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowkiego UE
Zamiana lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie
Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC
Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno - prawnym
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (katering)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
Zezwolenie na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja nie wymaga zezwolenia
Zgłoszenie urodzenia w formie dokumentu elektronicznego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy
Zrzeczenie się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką