Miasto i Gmina Końskie

Stanowiska

Krzysztof Obratański

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) gospodarowanie mieniem komunalnym oraz składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy
w zakresie zarządu mieniem,
3) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5) ustalanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,
6) wykonywanie zadań dotyczących obronności kraju, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 7) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
9) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
10) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa, uchwałami Rady Miejskiej, Regulaminem.

Krzysztof Jasiński

I Z-ca Burmistrza

Do zadań Zastępców Burmistrza należy w szczególności:
1) koordynowanie działań i nadzór nad pracą podporządkowanych wydziałów i jednostek organizacyjnych,
2) reprezentowanie Gminy w czasie oficjalnych uroczystości i spotkań w zakresie uzgodnionym
z Burmistrzem,
3) wydawanie w imieniu Burmistrza i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów,
4) reprezentowanie Burmistrza w pracach Rady Miejskiej oraz jej komisjach w zakresie powierzonych zadań,
5) wykonywanie czynności zapewniających właściwe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

Marcin Zieliński

II Z-ca Burmistrza

Do zadań Zastępców Burmistrza należy w szczególności:
1) koordynowanie działań i nadzór nad pracą podporządkowanych wydziałów i jednostek organizacyjnych,
2) reprezentowanie Gminy w czasie oficjalnych uroczystości i spotkań w zakresie uzgodnionym
z Burmistrzem,
3) wydawanie w imieniu Burmistrza i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów,
4) reprezentowanie Burmistrza w pracach Rady Miejskiej oraz jej komisjach w zakresie powierzonych zadań,
5) wykonywanie czynności zapewniających właściwe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

Beata Lis

Skarbnik Miasta i Gminy

Skarbnik jako główny księgowy budżetu organizuje i nadzoruje bieżącą działalność finansową Gminy. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu uchwały budżetowej,
2) opracowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
3) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
4) przygotowywanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
5) nadzorowanie prawidłowości opracowywania, realizacji i wykonania planów- finansowych przez gminne jednostki organizacyjne,
6) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz kontrola i analiza danych zawartych
w sprawozdaniach budżetowych przedkładanych Burmistrzowi przez gminne jednostki organizacyjne,
7) sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz kontrola i analiza danych zawartych
w sprawozdaniach finansowych przedkładanych Burmistrzowi przez — gminne jednostki organizacyjne,
8) realizowanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustaw podatkowych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
9) wykonywanie czynności zapewniających właściwe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

Anna Głębocka

Sekretarz Miasta i Gminy

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Urzędu,
2) nadzór nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
3) nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,
4) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników,
5) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
6) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami,
7) koordynacja działań związanych z właściwym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej.

Krystyna Milczarek

Naczelnik Wydziału Edukacji

Cezary Maliborski

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Danuta Augustyniak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Aleksandra Wojciechowska-Wilk

Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Monika Bartodziej-Kwiecińska

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Anna Grabarczyk

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Wojciech Fornal

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Aldona Musiał

Komendant Straży Miejskiej

Jerzy Ścisłowicz

Audytor Wewnętrzny

Jacek Krakowiak

Radca Prawny

Piotr Słoka

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Kuba

Kierownik Biura Rady Miejskiej

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2012 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 33033
23 listopada 2018 15:10 (Jacek Muszyński) - Dodanie stanowiska: Przewodniczący Rady Miejskiej.
23 listopada 2018 15:10 (Jacek Muszyński) - Usunięcie stanowiska: Przewodniczący Rady Miejskiej.
23 listopada 2018 15:09 (Jacek Muszyński) - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.