Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny wykonuje następujące zadania:
1. zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym w tym:
a) przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek oraz prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
b) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez zobowiązanych do tego pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz zarządy gminnych osób prawnych,
c) opracowywanie propozycji i koordynowanie wdrażania zmian w organizacji Urzędu, projektów regulaminów i instrukcji Burmistrza dotyczących sfery organizacyjnej,
d) prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznego ustroju gminy, zmiany granic, nadawania honorowego obywatelstwa miasta,
2. wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu pracy:
a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem jednostek),
b) organizowanie naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,
c) wykonywanie czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami Urzędu i kierownikami jednostek organizacyjnych gminy,
d) prowadzenie spraw związanych z awansowaniem, przeniesieniem i wynagradzaniem pracowników Urzędu,
e) prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem kierowników gminnych, jednostek organizacyjnych,
f) zapewnienie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników,
g) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych wyróżnień i nagród oraz udzielaniem kar,
h) organizowanie służby przygotowawczej odbywanej przez osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,
i) koordynowanie dokonywania okresowej oceny pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
j) prowadzenie spraw dotyczących urlopów macierzyńskich, ojcowskich i bezpłatnych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
k) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem przez pracowników kwalifikacji zawodowych,
1) prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników Urzędu w tym:
- prowadzenie ewidencji czasu pracy,
- prowadzenie rejestru urlopów wypoczynkowych,
- prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
- prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
m) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu zatrudnienia.
3. Realizacja spraw związanych z informatyzacją oraz administrowaniem istniejącymi w Urzędzie systemami informatycznymi:
a) planowanie i rozwój systemów informatycznych Urzędu,
b) prowadzenie stałego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów, zgłaszanie licencjodawcom zauważonych nieprawidłowości i potrzeb w tym zakresie,
c) prowadzenie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem usterek i awarii użytkowanego systemu i sprzętu,
d) podejmowanie niezbędnych działań w sytuacji wykrycia zagrożeń systemu zabezpieczeń,
e) kontrola stanu zabezpieczeń systemu informatycznego (wykonywanie kopii bezpieczeństwa, profilaktyka antywirusowa, dostępność do pomieszczeń serwerów, sprawność zasilania awaryjnego, zabezpieczenie pomieszczeń),
f) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy i jednostkami zewnętrznymi odpowiedzialnymi w zakresie uzyskiwania, utrzymywania i integracji zasobów infrastruktury teleinformatycznej,
g) opiniowanie zasadności zakupów w Urzędzie w zakresie sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania,
h) zarządzanie projektami teleinformatycznymi prowadzonymi dla potrzeb Urzędu.
4. Prowadzenie archiwum Urzędu,
5. Pozostałe zadania:
a) opracowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zadań wykonywanych przez Wydział,
b) bieżąca ewidencja i analiza wydatków, opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu Wydziału, przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie Wydziału,
c) współpraca z naczelnikami w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej oraz w zakresie przygotowywania informacji Burmistrza o pracy między sesjami Rady Miejskiej,
d) techniczna obsługa sesji Rady Miejskiej,
e) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
f) prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia Urzędu w meble, urządzenia techniczne, materiały biurowe, artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu oraz środki czystości,
g) prowadzenie ewidencji majątku ruchomego urzędu oraz wartości niematerialnych i prawnych,
h) prowadzenie sekretariatu Urzędu,
i) koordynowanie i nadzór załatwiania skarg i wniosków przez wydziały oraz gminne jednostki organizacyjne oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
j) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
k) zamawianie i ewidencjonowanie pieczęci urzędowych, sprawowanie nadzoru nad ich przechowywaniem oraz ich brakowanie, prenumerata czasopism I publikacji niezbędnych do wykonywania zadań Urzędu,
1) prowadzenie spraw związanych z kontrolami prowadzonymi w Urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej,
m) opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów Kodeksu Pracy oraz innych przepisów szczególnych, zgodnie z właściwością Wydziału,
n) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ryczałtów za używanie prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych i spraw związanych z używaniem telefonów służbowych, wystawianie poleceń wyjazdu służbowego pracownikom Urzędu oraz ich ewidencja,
o) prowadzenie spraw związanych z organizacją w Urzędzie praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich oraz studentów szkół wyższych, staży dla osób bezrobotnych, prac interwencyjnych oraz robót publicznych - współpraca w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy,
p) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, organów jednostek pomocniczych gmin oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych,
q) koordynacja spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
r) utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych oraz estetycznego wyglądu budynków Urzędu i ich otoczenia.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2012 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 6553
19 grudnia 2018 09:30 (Jacek Muszyński) - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
19 grudnia 2018 09:29 (Jacek Muszyński) - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
19 września 2017 13:47 (Jacek Muszyński) - Zmiana danych jednostki.