Miasto i Gmina Końskie

Wydziały

Wydział Finansowy

Zadania, które wykonuje Wydział Finansowy:
1. Przygotowywanie budżetu Miasta i Gminy Końskie w tym:
a) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, propozycji zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej.
2. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie stawek podatku, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej i opłaty od posiadania psów.
3. Przygotowywanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków urzędu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do realizacji gminie.
4. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania, realizacji i wykonania planów finansowych przez gminne jednostki organizacyjne.
5. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz kontrola i analiza danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych przedkładanych Burmistrzowi przez gminne jednostki organizacyjne.
6. Sporządzanie półrocznej informacji z wykonania budżetu oraz przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej.
7. Sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu.
8. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
9. Sporządzanie innych sprawozdań i informacji z zakresu działania Wydziału dla instytucji zewnętrznych GUS, ZUS, UW, NIK, UOKiK.
10. Prowadzenie ewidencji podatkowej podatników i jej bieżąca aktualizacja.
11. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych.
12. Prowadzenie spraw z zakresu kontroli podatkowej.
13. prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec zobowiązanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Wykonywanie czynności egzekucyjnych u zobowiązanych oraz dokonywanie zajęć egzekucyjnych (w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
15. Prowadzenie spraw z zakresu opłaty skarbowej (wydawanie decyzji o zwrocie opłaty skarbowej),
17. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
18. Prowadzenie ewidencji księgowej mandatów i grzywien oraz windykacja tych należności,
19. Rozliczanie opłaty miejscowej, targowej i opłaty od posiadania psa.
20. Rozliczenie inkasentów podatków i opłat.
21. Prowadzenie rachunkowości budżetowej organu i jednostki.
22. Prowadzenie rachunkowości podatkowej.
23. Prowadzenie ewidencji księgowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych i jej windykacja.
24. Prowadzenie ewidencji księgowej oraz windykacja opłat za zajęcie pasa drogowego.
25. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
26. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej przez gminne jednostki organizacyjne.
27. Planowanie i naliczanie należności z tytułu zatrudnienia dla pracowników urzędu, radnych. sołtysów, inkasentów i innych świadczeniobiorców (stypendyści, zleceniobiorcy).
28. Sporządzanie w imieniu pracodawcy dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników i innych świadczeniobiorców oraz rozliczanie należności wobec ZUS, PEFRON.
29. Sporządzanie dokumentacji i prowadzenie rozliczeń z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.
30. Dokonywanie płatności i zarządzanie płynnością finansową Gminy.
31. Prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie deklaracji na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług.
32. Wystawianie faktur w związku z realizacją dochodów Gminy podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
33. Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych przez Gminę.
34. Obsługa finansowa jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury przekazywanie środków na realizację wydatków oraz należnej dotacji.
35. Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg podatkowych.
36. Monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez Gminę, sporządzanie sprawozdań i udzielanie informacji w tym zakresie.
37. Wydawanie zaświadczeń z zakresu działania Wydziału.
38. Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od spadków i darowizn.
39. Windykacja należności gminy.
40. Uzgadnianie spisów inwentaryzacyjnych.
41. Obsługa kasowa.

Stanowiska:

Beata Lis

Skarbnik Miasta i Gminy

Dorota Kowalczyk

Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy Końskie

Danuta Milcarz

Inspektor

Ewa Słowik

Inspektor

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2012 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 4697
11 października 2017 11:44 Jacek Muszyński - Zmiana danych jednostki.
11 września 2017 08:39 Jacek Muszyński - Usunięcie stanowiska: Specjalista.
13 lutego 2017 10:51 Jacek Muszyński - Aktualizacja danych stanowiska: Specjalista.
Realizacja: IDcom.pl