Miasto i Gmina Końskie

Wydziały

Wydział Inwestycji

1. Zarządzanie procesem inwestycyjnym w tym:
a) ustalanie zakresu rzeczowego inwestycji i okresu jej realizacji,
b) przygotowywanie inwestycji do realizacji pod względem formalno-prawnym,
c) opracowywanie rzeczowej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadania,
d) planowanie wielkości środków finansowych niezbędnych do przygotowania, realizacji i rozliczenia zadań inwestycyjnych,
e) koordynowanie w trakcie realizacji i współudział w rozliczeniu zadań inwestycyjnych,
f) sporządzanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych oraz współpraca z sektorem gospodarczym i innymi j.s.t.,
g) wspieranie, obsługa i świadczenie pomocy inwestorom zainteresowanym lokowaniem inwestycji na obszarze Gminy.
2. Prowadzenie całości spraw związanych z remontem i konserwacją budynków Urzędu, organizowanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków Urzędu oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.
3. Sporządzanie i realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w tym:
a) uporządkowanie i koordynacja w kilkuletniej perspektywie polityki inwestycyjnej w oparciu o priorytety strategiczne i potencjał finansowy gminy,
b) przygotowywanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego obejmującego wykaz inwestycji planowanych przez Gminę Końskie do realizacji w kilkuletnim cyklu, z podziałem wydatków według oraz w odniesieniu do celów strategicznych gminy,
c) aktualizowanie (WPI) poprzez weryfikację i uzupełnianie danych, dotyczących zadań dotychczas ujętych i wprowadzanie nowych inwestycji w miarę potrzeb i możliwości finansowych,
d) określanie źródeł finansowania zadań ujętych w WPI.
4. Zadania realizowane przez Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych:
a) identyfikacja zewnętrznych źródeł finansowania projektów planowanych do realizacji przez Gminę,
b) współdziałanie z wydziałami Urzędu w celu pozyskiwania i uzgadniania informacji finansowych, technicznych oraz prawnych, w celu prawidłowego przygotowania projektów i wniosków aplikacyjnych,
c) koordynacja działań w fazie wdrażania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
d) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień i umów dotyczących wspólnej realizacji oraz dofinansowania projektów,
e) współpraca z instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi, wdrażającymi, w tym wnioskowanie o płatność, sprawozdawczość, rozliczanie projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
f) monitorowanie i zapewnienie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów,
g) współpraca z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi samorządami w celu sprawnej realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
h) informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach finansowania projektów ze źródeł zewnętrznych,
i) ocena i weryfikacja propozycji projektów zgłaszanych do wsparcia ze źródeł zewnętrznych przez gminne jednostki organizacyjne.
5. Zadania realizowane przez Referat Dróg Gminnych:
a) zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych:
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
- urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
- sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- wykonanie robót interwencyjnych, robót związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem dróg,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
- zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych,
- wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach pojazdów ponadnormatywnych o masie całkowitej, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach i naliczanie opłat i kar pieniężnych za te zezwolenia,
- wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam, naliczanie opłat i kar za wyżej wymienione zezwolenia,
- przygotowywanie projektów uchwal w sprawach o zaliczenie do kategorii dróg gminnych i projektów uchwal w sprawach o ustalenie przebiegu dróg gminnych,
- przygotowywanie opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, należących zgodnie z ustawą o drogach publicznych do innych zarządców dróg,
- prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg,
- uczestnictwo w naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym,
- uzgadnianie lokalizacji ogrodzeń od strony dróg i placów gminnych.
b) współpraca z organami zarządzającymi ruchem na drogach gminnych zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym,
c) realizacja zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego w tym:
- wykonywanie drobnych remontów oraz napraw elementów pasa drogowego, pielęgnacji zieleni,
- kontrola, wymiana i ustawianie nowych znaków drogowych pionowych,
- przygotowywanie zadań do realizacji w formie usług i dostaw przez podmioty gospodarcze (opracowywanie przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
- udział w przetargach dotyczących zadań objętych planem rzeczowo- finansowym,
- nadzór nad realizacją zleconych robót,
- przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń zleconych robót,
- współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie rozliczeń robót i realizacji planu rzeczowo-finansowego naliczonych opłat,
- współpraca z innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji zadań (remontów dróg), przygotowywanie porozumień i warunków współfinansowania,
- współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie realizacji zadań (remontów dróg) obejmujących jednocześnie drogi różnych kategorii,
d) zadania wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym:
- prowadzenie spraw związanych z organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym, - określanie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
- naliczanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
- budowa, utrzymanie i remont przystanków komunikacyjnych,
- wydawanie lub odmowa wydania potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
- prowadzenie aktualizacji rozkładów jazdy według zasad określonych w obowiązujących aktach prawnych,
- przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy o transporcie drogowym i publicznym transporcie zbiorowym,
e) zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
- organizowanie i prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na drogach gminnych,
- organizowanie i prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Stanowiska:

Cezary Maliborski

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Karol Urban

Kierownik Referatu Dróg Gminnych

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2012 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 5384
27 grudnia 2018 13:24 Jacek Muszyński - Dodanie stanowiska: Kierownik Referatu Dróg Gminnych.
19 września 2017 13:50 Jacek Muszyński - Zmiana danych jednostki.
06 maja 2016 10:08 Jacek Muszyński - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Inwestycji.
Realizacja: IDcom.pl