Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Działania wynikające z ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym oraz z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie uwłaszczeń w tym:
a) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji komunalizacyjnych potwierdzających nabycie własności zarówno z mocy prawa jak i na wniosek, w tym:
- badanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, celem ustalenia tych, które podlegają komunalizacji,
- odszukiwanie i pozyskiwanie dokumentów wymaganych przy wpisach prawa własności Skarbu Państwa i Gminy w księgach wieczystych w zakresie objętym przepisami komunalizacyjnymi,
- zlecanie i odbiór opracowań geodezyjno-prawnych stanowiących dokumentację niezbędną do uregulowania stanu prawnego nieruchomości podlegających komunalizacji,
- udział w posiedzeniach Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Rady Miejskiej,
- udział w postępowaniach administracyjnych organów wyższego stopnia dotyczących stwierdzania nieważności decyzji komunalizacyjnych, zmian decyzji komunalizacyjnych, wznawiania postępowań itp.,
- podejmowanie czynności związanych z wpisaniem w księgach wieczystych prawa własności Gminy,
b) przygotowywanie corocznego planu pracy w zakresie komunalizacji oraz sprawozdania z wykonanego planu dla Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Rady Miejskiej,
c) zlecanie i odbiór opracowań geodezyjno - prawnych stanowiących dokumentację niezbędną do nabycia z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne - gminne,
d) przygotowywanie dokumentacji w celu występowania do sądu o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, z wnioskami o zasiedzenie lub o zniesienie współwłasności,
e) regulacja stanów prawnych nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości, w tym występowanie do sadu o sprostowanie zapisów ksiąg wieczystych,
f) przygotowywanie sprawozdań do Wojewody Świętokrzyskiego z wykonywania obowiązku ujawniania w księgach wieczystych prawa własności Gminy.
2. Zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zarządu nieruchomościami:
a) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy w trwały zarząd oraz z wygaszaniem trwałego zarządu,
b) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat adiacenckich,
c) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) prowadzenie postępowań w sprawie obniżenia wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego,
e) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opiat rocznych za użytkowanie wieczyste, udzielaniem bonifikat oraz ustalanie innych terminów płatności opłaty rocznej,
f) ujednolicanie terminów trwania prawa użytkowania wieczystego gruntów spółdzielni mieszkaniowych i innych osób prawnych,
g) prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
h) prowadzenie w systemie komputerowym PUMA ewidencji użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych władających nieruchomościami w formie trwałego zarządu oraz dzierżaw,
i) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i przedłużaniem umów najmu, dzierżawy i użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy,
j) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
k) analiza wtórnego obrotu nieruchomościami nabytymi od Gminy wraz z prowadzeniem spraw związanych ze zwrotem udzielonych bonifikat,
1) ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych użytkowania, służebności lub hipoteki,
m) prowadzenie spraw dotyczących udostępniania gruntów gminnych w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
n) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
3. Zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie obrotu nieruchomościami;
a) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy,
b) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy, w szczególności: oddawanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym,
c) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego,
d) prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości pomiędzy Gminą a Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego, innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi,
e) prowadzenie spraw związanych z darowizną nieruchomości pomiędzy Gminą a Skarbem Państwa i innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
f) prowadzenie spraw zwianych z wnoszeniem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek lub przekazane jako majątek tworzonych fundacji,
g) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych wraz z udziałem w części wspólnej budynku i ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, h) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali użytkowych wraz z udziałem w części wspólnej budynku i ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, i) przygotowywanie dokumentów związanych z prawa pierwokupu nieruchomości przez Gminę,
j) prowadzenie spraw związanych z oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste albo sprzedażą gruntów, kościelnym osobom prawnym na ich wniosek na przewidziane w planach zagospodarowania przestrzennego inwestycje sakralne i kościelne oraz cmentarze wyznaniowe,
k) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Gminy (zwrot nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela),
1) sporządzanie i aktualizacja planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w zakresie zbycia, dzierżawy i użyczenia nieruchomości.
4. Zadania wynikające z ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne:
a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadawania, zmian nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektem publicznym,
b) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem numeracji porządkowej nieruchomości,
c) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w programie „Internetowy Manager Punktów Adresowych”,
d) prowadzenie postępowań dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,
e) prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
f) prowadzenie postępowań w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
g) prowadzenie postępowań w sprawie scaleń i ich rozliczeń,
h) przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej o scaleniu i podziale nieruchomości,
i) prowadzenie spraw związanych ze złożeniem wniosków w Sądzie Rejonowym o ujawnienie w księgach wieczystych uchwał o przystąpieniu do scalenia oraz uchwal o scaleniu i podziale nieruchomości,
j) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania opinii w sprawie możliwości podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy, których części przeznaczone zostały do zbycia oraz zlecanie opracowań geodezyjnych w tym zakresie,
5. Zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie majątku komunalnego: a) sporządzanie corocznie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o finansach publicznych,
b) prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
c) przekazywanie do Wydziału Finansowego informacji dotyczących zmian w ewidencji gruntów Gminy,
6. Pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Gminy Końskie:
a) sporządzanie deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego nieruchomości gminnych oraz korekta tych deklaracji,
b) prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Główny Specjalista

Dokumenty

OGŁOSZENIA i informacje

OGŁOSZENIA i informacje

Uchwały Rady Miejskiej

Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Zamówienia Publiczne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2012 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 9105
27 grudnia 2018 13:24 (Jacek Muszyński) - Dodanie stanowiska: Główny Specjalista.
19 grudnia 2018 09:46 (Jacek Muszyński) - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
19 grudnia 2018 09:31 (Jacek Muszyński) - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.