Miasto i Gmina Końskie

Wydziały

Wydział Edukacji

Do zakresu działania Wydziału Edukacji należą zadania:
1) wynikające z ustawy o systemie oświaty:
a) wspieranie oraz nadzorowanie działalności przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Końskie, w zakresie zapewnienia warunków materialnych i organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych,
b) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursów (lub przedłużeniem powierzenia stanowiska) na dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez gminę Końskie,
c) koordynacja czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, zmianą stopnia organizacji lub likwidacją przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów – prowadzenie postępowania w tym zakresie, przygotowywanie stosownych aktów prawnych,
d) współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie realizacji zadań statutowych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji między organem prowadzącym, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi,
e) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy Końskie,
f) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
g) organizowanie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli,
h) prowadzenie spraw w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy – przygotowanie projektów decyzji,
i) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
j) prowadzenie spraw w zakresie udzielania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych,
k) realizacja zadań merytorycznych związanych z naliczeniem subwencji oświatowej dla gminy,
l) realizacja Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz innych programów rządowych wspierających uczniów,
m) przygotowywanie wymaganych ustawą raportów i sprawozdań,
2) wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela:
a) ocena sprawności zarządzania placówkami, przygotowywanie dla Burmistrza projektów ocen pracy dyrektorów, występowanie z projektami wniosków o nagrody i odznaczenia. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów,
b) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania,
c) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli,
d) przeprowadzanie procedury związanej z awansem zawodowym nauczycieli,
e) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
3) wynikające z ustawy o systemie informacji oświatowej:
a) prowadzenie sprawozdawczości oświatowej wynikającej z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,
b) przekazywania danych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.
c) przekazywanie i pozyskiwanie danych dziedzinowych,
4) wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3:
a) koordynacja czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych (w formie gminnych jednostek budżetowych),
b) wybór (w drodze otwartego konkursu ofert) i zatrudnienie dziennych opiekunów,
c) prowadzenie wykazu dziennych opiekunów z którymi gmina zawarła umowę,
d) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
e) realizacja zadań związanych z ustaleniem i przekazaniem podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dotacji celowej z budżetu gminy.
f) nadzór nad podmiotami realizującymi opiekę nad dziećmi do lat 3,
g) sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
5) wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
a) udział w programowaniu oraz wsparcie działań gminnych jednostek (w szczególności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówek oświatowych w zakresie pomocy rodzinie i dziecku, w tym w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień, dożywiania oraz zadań gminy związanych umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej),
6) wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
a) organizacyjne wsparcie, koordynacja działań organizacji i instytucji realizujących programy promocji zdrowia i profilaktyki służącej zdrowiu,
b) inicjowanie i koordynacja działań prowadzących do opracowywania i wdrażania programów służących eliminowaniu bądź ograniczaniu istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy mieszkańców gminy,
c) prowadzenie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizowanych przez gminę programów zdrowotnych.
Zadania Wydziału realizowane przez Referat Kultury i Sportu:
1) wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w szczególności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży,
b) realizacja zadań związanych z organizacją otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) prowadzenie spraw związanych z analizą merytoryczną sprawozdań z realizacji zadań publicznych,
d) opracowywanie projektu rocznego programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) wynikające z ustawy o sporcie:
a) prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie,
b) realizacja zadań wynikających z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
c) realizacja zadań wynikających z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej,
d) realizacja zadań związanych z działalnością Koneckiej Rady Sportu,
3) wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:
a) prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury,
b) przyjmowanie zawiadomień o organizowanej na terenie gminy imprezie artystycznej lub rozrywkowej,
c) wydawanie decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w przypadkach przewidzianych prawem,
4) wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych:
a) prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia lub odmową wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
5) wynikające z ustawy o usługach turystycznych:
a) dokonywanie zaszeregowania pól biwakowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
b) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy,
c) wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 35 ustawy w stosunku do innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
6) w zakresie promocji:
a) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku gminy Końskie,
b) realizacja zadań związanych z organizacją cyklicznych imprez i uroczystości gminnych, w tym obchodów rocznic i świąt państwowych, Dni Końskich oraz Koneckiego Września,
c) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania imprez o charakterze promocyjnym, kulturalnym, sportowym i turystycznym,
d) realizacja zadań związanych z przyznaniem Patronatu Honorowego Burmistrza Miasta i Gminy Końskie,
e) prowadzenie spraw związanych z realizacją umów o wzajemnej współpracy z miastami partnerskimi,
f) prowadzenie spraw związanych z realizacją umów i porozumień dotyczących promocji gminy,
g) realizacja zadań związanych z przyznawaniem Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Końskie „Konecka Glorietta”,
h) przygotowywanie, zamawianie i dystrybucja publikacji oraz materiałów promocyjnych.

Stanowiska:

Krystyna Milczarek

Naczelnik Wydziału Edukacji

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2012 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 5872
11 października 2017 11:46 Jacek Muszyński - Zmiana danych jednostki.
06 maja 2016 10:08 Jacek Muszyński - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Edukacji.
19 stycznia 2015 10:30 Jacek Muszyński - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl