Wydział Spraw Obywatelskich

1) zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:
a) zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli polskich cudzoziemców,
b) wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
c) wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i udostępnianie danych osobowych,
d) wprowadzanie danych osobowych do systemu informatycznego,
e) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
f) wydawanie wyprodukowanych dowodów osobistych,
g) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
h) unieważnienie dowodów osobistych w systemie informatycznym
i) udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
j) prowadzenie archiwum kopert dowodowych osób zmarłych,
2) wynikające z ustawy - Kodeks wyborczy:
a) prowadzenie rejestru wyborców w systemie kartotecznym i informatycznym,
b) przygotowywanie spisów wyborców na wybory samorządowe, parlamentarne i prezydenta RP,
c) centralne rozliczanie z rejestru wyborców- sprawozdawczość kwartalna.
3) wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:
a) opracowanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej podwyższania gotowości obronnej i funkcjonowania gminy w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny,
b) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji zapewniającej funkcjonowanie urzędu na stanowiskach kierowania, w tym określonych planów, instrukcji i regulaminów,
c) prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia Sił Zbrojnych, w tym związanych z doręczaniem kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa - opracowanie i aktualizowanie dokumentacji Akcji Kurierskiej,
d) realizacja świadczeń na rzecz obrony, opracowywanie i aktualizacja określonej dokumentacji w tym zakresie, a także przygotowanie projektów decyzji w sprawie świadczeń,
e) sporządzanie programów i planów szkolenia,
f) koordynacja działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
g) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
h) organizacja kwalifikacji wojskowej - wezwanie osób do stawiennictwa,
i) koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, w tym opracowywanie planów obrony cywilnej, uzgadnianie i przedstawianie do zatwierdzenia organowi nadrzędnemu,
j) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania,
k) tworzenie i kierowanie przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej,
1) organizowanie i kierowanie przygotowaniem w zakresie ratownictwa, udzielanie pomocy poszkodowanym oraz ewakuacja ludności ze strefy zagrożeń,
4) wynikające z ustawy z o zarządzaniu kryzysowym:
a) obsługa kancelaryjno-biurowa Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
b) prowadzenie dokumentacji Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym gminnego planu reagowania kryzysowego,
c) współpraca z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w zakresie realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego ustalonym odrębnymi przepisami i planami,
d) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego szczebla powiatowego  i wojewódzkiego oraz podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
5) wynikające z ustawy o stanie klęski żywiołowej:
a) przygotowanie i organizowanie działań w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz ich usunięcia,
b) przygotowanie i organizowanie ludzi i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
6) wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej:
a) prowadzenie wykazów ochotniczych straży pożarnych,
b) zapewnienie OSP pomieszczeń, środków alarmowania i łączności, urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego,
c) opracowywanie szczegółowego planu finansowego utrzymania jednostek OSP,
7) wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
a) przyjmowanie i wprowadzenie do systemu informatycznego wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wykreślenie i wznowienie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
b) wydawanie zaświadczeń udzielanie informacji z ewidencji działalności gospodarczej,
8) wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
a) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
b) wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
c) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych związaną z organizacją przyjęć,
d) naliczanie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
e) kontrola dokonywania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
f) wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
g) prowadzenie postępowań w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
h) wprowadzanie danych dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do systemu informatycznego „Rejestr Dzialalności Regulowanych”,
1) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie dotyczącym wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
j) realizacja przepisów uchwały Rady Miejskiej w zakresie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
9) wynikające z ustawy — Prawo o zgromadzeniach: prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zgromadzeń.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2012 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 13915
19 grudnia 2018 09:41 (Jacek Muszyński) - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.
20 września 2017 12:12 (Jacek Muszyński) - Zmiana danych jednostki.
13 kwietnia 2012 15:20 (Jacek Muszyński) - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.