Urząd Stanu Cywilnego

www.umkonskie.pl
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie

UWAGA
ODBIÓR ODPISÓW Z AKTÓW STANU CYWILNEGO OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2015 ROKU NASTĘPUJE W TERMINACH:

DO 7 DNI ROBOCZYCH
- W PRZYPADKU AKTÓW STANU CYWILNEGO PRZECHOWYWANYCH
W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W KOŃSKICH.

DO 10 DNI ROBOCZYCH
- W PRZYPADKU AKTÓW STANU CYWILNEGO PRZECHOWYWANYCH POZA URZĘDEM STANU CYWILNEGO W KOŃSKICH (USC NA TERENIE POLSKI)

Podstawa prawna: art.125 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741 ze zm.)

Wnioski w sprawie wydania odpisu/zaświadczenia z Rejestru Stanu Cywilnego (procedura) przyjmowane są:
- w siedzibie USC Końskie: ul. Partyzantów 1 - pok. 1, zachodnie skrzydło zespołu pałacowego.
- za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji – ul. Partyzantów 1 , 26-200 Końskie
- za pośrednictwem platformy ePUAP

Godziny urzędowania:
• Urząd czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
• Telefon kontaktowy: 41 372 29 46
Konto bankowe:
Bank PEKAO S.A. 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049


Urząd Stanu Cywilnego wykonuje następujące zadania:
1. Zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:
a) sporządzanie aktów urodzeń dla dzieci urodzonych w okręgu działania Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie zgłoszenia,
b) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, zgłoszeń o uznaniu dziecka w innym okręgu, oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
c) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla jednostki organizacyjnej kościoła lub związku wyznaniowego,
d) przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzanie protokołu stwierdzającego złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC, sporządzanie aktów małżeństwa,
e) prowadzenie wszystkich spraw związanych z zawarciem związku małżeńskiego przez obywateli polskich z cudzoziemcami w kraju, wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granic,
f) przyjmowanie oświadczeń małżonków rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g) sporządzanie aktów zgonu osób zmarłych w okręgu działania Urzędu Stanu Cywilnego,
h) wydawanie z ksiąg stanu cywilnego odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,
i) prowadzenie skorowidzów ksiąg stanu cywilnego, ich ewidencji oraz archiwum posiadanych ksiąg, kompletowanie dokumentów do poszczególnych rodzajów aktów i składanie ich w teczkach stanowiących akta zbiorowe,
j) nanoszenie wzmianek dodatkowych i przypisków we wszystkich rodzajach ksiąg stanu cywilnego, m.in. rozwodzie, o uznaniu, o nadaniu nazwiska męża matki, przysposobieniu, o zmianie imion, nazwisk,
k) zawiadamianie właściwych urzędów stanu cywilnego o sporządzonych aktach w celu dokonania przypisku,
1) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w celu sprostowania błędu pisarskiego decyzją administracyjną,
m) wykonywanie postanowień sądowych o przysposobieniu w przedmiocie sporządzenia nowego aktu urodzenia,
n) transkrypcja (wpisanie do polskich ksiąg) treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą w formie decyzji,
o) powiadamianie właściwych ogniw ewidencji ludności o zmianach, które nastąpiły w aktach stanu cywilnego,
p) wydawanie decyzji na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
q) prowadzenie statystki urodzeń, małżeństw, zgonów, oraz ścisłe współdziałanie z Urzędem Statystycznym,
r) przygotowywanie wniosków o nadanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego, oraz dyplomów z okazji innych doniosłych rocznic,
2) wynikające z ustawy o zmianie imion i nazwisk:
a) orzekanie w sprawach zmiany imion lub nazwisk, zawiadamianie o zmianie imienia lub nazwiska właściwych urzędów stanu cywilnego,
b) ustalanie pisowni imienia i nazwiska na wniosek strony lub z urzędu

Stanowiska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2012 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 13387
20 września 2017 12:14 (Jacek Muszyński) - Zmiana danych jednostki.
07 listopada 2016 10:38 (Jacek Muszyński) - Zmiana danych jednostki.
13 kwietnia 2012 15:21 (Jacek Muszyński) - Dodanie stanowiska: Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.