Miasto i Gmina Końskie

Referaty

Biuro Rady

Biuro Rady Miejskiej wykonuje następujące zadania:
1) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczno - prawna Rady Miejskiej i jej organów przy współpracy z radcą prawnym,
2) wykonywanie zadań związanych z wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących oraz Wiceprzewodniczących Komisji Rady oraz składów osobowych Komisji Rady,
3) organizacyjne przygotowywanie sesji Rady Miejskiej, posiedzeń Komisji Rady, organizowanie i obsługa narad, spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady,
4) opracowywanie materiałów z obrad sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń Komisji, w szczególności poprzez sporządzanie protokołów,
5) prowadzenie rejestrów uchwał Rady Miejskiej, zapytań i interpelacji radnych,
6) prowadzenie rejestru skarg interesantów, podejmowanie działań celem ich rozpatrzenia przez kompetentne organy,
7) prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych radnych, kierowanie ich do publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy oraz przekazywanie oświadczeń majątkowych radnych do analizy właściwemu urzędowi skarbowemu,
8) przekazywanie uchwał Rady Miejskiej: w imieniu Przewodniczącego Rady:
Burmistrzowi, w imieniu Burmistrza — organom nadzoru według właściwości Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach,
9) podejmowanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady jej organy czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady Miejskiej z organizacjami działającymi na terenie Gminy,
10) organizowanie spotkań interesantów z Przewodniczącym Rady, Wiceprzewodniczącymi Rady oraz poszczególnymi radnymi,
11) przekazywanie listy diet radnych do Wydziału Finansowego,
12) opracowywanie kalkulacji wydatków budżetowych oraz sprawozdań z realizacji wydatków budżetowych realizowanych przez Biuro,
13) przekazywanie uchwał Rady Miejskiej oraz protokołów z obrad sesji Rady Miejskiej do publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
14) przesyłanie właściwych uchwał Rady w formie dokumentu elektronicznego do Redakcji Dziennika Urzędowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego celem ich ogłoszenia,
15) prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych, uzupełnieniem i zmianami w składach osobowych Rady i jej organów,
16) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem przez Radę Miejską skarg na działalność
Burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
17) prowadzenie spraw związanych z wyborem przez Radę Miejską ławników sądowych

Stanowiska:

Rafał Kuba

Kierownik Biura Rady

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2014 09:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 1409
11 października 2017 11:41 Jacek Muszyński - Zmiana danych jednostki.
08 kwietnia 2014 09:31 Jacek Muszyński - Dodanie stanowiska: Kierownik Biura Rady.
08 kwietnia 2014 09:23 Jacek Muszyński - Utworzenie jednostki.
Realizacja: IDcom.pl