Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2017 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE Nr 20/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 18 stycznia 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z uchwałą Nr XXVII/257/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określam wzór karty oceny oferty w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 18.01.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2017 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 879
19 stycznia 2017 13:06 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [karta_oceny_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2017 13:06 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [wzor_formularza_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2017 13:04 Jacek Muszyński - Usunięcie załącznika [wzor_formularz_ofertowy_realizacja_zadan_publicznych.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl