Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2017 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE Nr 54/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 15 ust. 2g i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z Zarządzeniem nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznaję dotacje w łącznej wysokości 331 725 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100) dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2017, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof ObratańskiZałącznik
do Zarządzenia Nr 54/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
z dnia 23 lutego 2017 r.


Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2017

 

 

1)      w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

Szukamy następców Roberta Lewandowskiego

118 000 zł

2.

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka ręczna

124 725 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”

Piłka ręczna szansą na przyszłość

25 000 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”

Trenowanie pływania sposobem na podnoszenie sprawności i kondycji fizycznej

18 000 zł

5.

Konecki Klub Karate Kyokushin

Trenujemy karate 2017

5 000 zł

6.

Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury

Przygotowanie zawodników do startów w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach karate kyokushin

2 500 zł

7.

Stowarzyszenie Sportowe FAIR PLAY

Konecki sport amatorski

13  500 zł

 

OGÓŁEM:

 

306 725 zł

 

2)      w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

SPINACZ

Akademia Kreatywności

5 000 zł

OGÓŁEM:

5 000 zł

3)w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży:

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Końskich

Kolonie w Rowach w Ośrodku Wypoczynkowym „Słowińska Perła”

16 000 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”

Aktywnie wypoczywamy w Darłówku

4 000 zł

OGÓŁEM:

20 000 zł

 


Data wytworzenia dokumentu: 23.02.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2017 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 639
24 lutego 2017 13:52 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lutego 2017 13:51 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lutego 2017 13:26 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl