Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2017 zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE Nr 109/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie: naboru wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017ZARZĄDZENIE Nr 109/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

 

 w sprawie: naboru wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) w związku z uchwałą Nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 157, poz. 1787; Nr 247, poz. 2850) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017,  w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Burmistrz Miasta i Gminy

 

Krzysztof Obratański    

  

Załącznik

do Zarządzenia Nr 109/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

  

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłaszanabór wniosków

na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu

w roku 2017

 

 

 1. Termin i miejsce składania wniosków
 1. Wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu  wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią wnioskodawcy z dopiskiem Wniosek na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w roku 2017” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,  26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Końskich)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r. do godz. 15.30.
 2. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski winny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały  Nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r.
 4. Do wniosku należy załączyć:
 • kosztorys realizacji zadania,
 • dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy,
 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,
 • aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa – sporządzone zgodnie z ustawą z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) za rok 2016,
 • wykaz zawodników objętych szkoleniem, potwierdzony przez właściwy polski związek sportowy,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizować zadanie.
 1. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz winna być opatrzona datą potwierdzenia.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści wniosku muszą być parafowane przez osoby podpisujące wniosek.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków
 1. Wnioski podlegają ocenie komisji powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie odrębnym zarządzeniem.
 2. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, pok. nr 24.
 3. W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie spełnia wymogów określonych  w przedmiotowej uchwale lub ogłoszeniu o naborze wniosków Burmistrz wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków. Wniosek, którego wady nie zostaną usunięte  w wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. Przy ocenie złożonych wniosków bierze się pod uwagę następujące kryteria:
 • znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego określonego  w przedmiotowej uchwale,
 • przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,
 • doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,
 • dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe.
 1. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz biorąc pod uwagę ocenę komisji oraz wysokość środków budżetowych zaplanowanych na ten cel. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadania  w zakresie rozwoju sportu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. O dotację mogą się ubiegać kluby sportowe działające na terenie Gminy Końskie,  niedziałające w celu osiągnięcia zysku, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe polskie związki sportowe w grach zespołowych  w kategorii senior.
 2. Dotacja może być przyznana na wsparcie realizacji zadania, które przyczyni się  do realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały Nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie.
 3. Zadanie może być realizowane w terminie: kwiecień – grudzień 2017 r.
 4. Na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017 przeznacza się środki  w wysokości 261 000.
 5. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Końskie  a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy.
  W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest sporządzenie przez wnioskodawcę korekty kosztorysu zadania.
 7. Środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:
 • wydatków, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, w tym wydatków związanych
  z przygotowaniem wniosku,
 • wydatków finansowanych z innych źródeł,
 • wydatków na prace remontowe lub budowlane,
 • wydatków na zakup środków trwałych,
 • wydatków na zakup nieruchomości (grunty, budynki),
 • podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może być przez beneficjenta odliczony
  od podatku należnego lub zwrócony beneficjentowi według warunków określonych przepisami o podatku od towarów i usług,
 • kosztów promocji,
 • wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,
 • nagród przyznanych zawodnikom przez kluby sportowe,
 • wydatków związanych z transferem zawodnika z innego klubu sportowego,
 • kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy  lub zawodnika tego klubu,
 • zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie wydatków z tytułu:
 1. realizacji programów szkolenia sportowego obejmujących koszty:
 1. wynagrodzenia trenerów i instruktorów,
 2. wynajmu obiektów sportowych,
 3. zakupu sprzętu sportowego,
 4. zakupu strojów sportowych,
 5. transportu na zgrupowania,
 6. wyżywienia i noclegów na zgrupowaniach,
 7. badań okresowych zawodników,
 8. stypendiów przyznanych zawodnikom przez kluby sportowe,
 1. organizacji lub uczestnictwa w zawodach sportowych obejmujących koszty:
 1. transportu na zawody,
 2. wyżywienia i noclegów,
 3. wynajmu obiektów sportowych,
 4. opieki medycznej i ubezpieczenia zawodników,
 5. delegacji sędziowskich,
 6. opłat regulaminowych, z wyjątkiem kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu.
 1. Wnioskodawca nie może ubiegać się o udzielenie dotacji na projekty finansowane
  z budżetu Gminy Końskie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

  

Informacje na temat naboru wniosków oraz druki wniosków można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, tel.: (41) 372-34-59 lub w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.umkonskie.bipgmina.pl   (w zakładce: ogłoszenia i informacje-współpraca z organizacjami pozarządowymi).

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2017 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 283
04 kwietnia 2017 12:27 Anna Głębocka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 kwietnia 2017 11:42 Anna Głębocka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 kwietnia 2017 11:25 Anna Głębocka - Opublikowanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl