Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2017 zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE Nr 123/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017

ZARZĄDZENIE Nr 123/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) w związku z uchwałą Nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 157, poz. 1787; Nr 247, poz. 2850) oraz Zarządzeniem Nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017 – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyznaję dotacje na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017, w łącznej wysokości 261 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiątjeden tysięcy złotych 00/100), zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański


Załącznik
do Zarządzenia nr 123/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

 

Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację na dofinasowanie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017

 

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

Lp.

Nazwa beneficjenta

Nazwa zadania

Wysokość środków przyznanych
na dofinansowanie realizacji zadania

1.

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

Prowadzenie szkolenia seniorów
w zakresie piłki nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim w roku 2017

111 000 zł

2.

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

Końskie piłką ręczną stoi

150 000 zł

OGÓŁEM:

261 000 zł

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 13.04.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2017 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 289
13 kwietnia 2017 14:01 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2017 14:00 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl