Gospodarka przestrzenna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Końskie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 10.02.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Końskie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (zmiana dotyczy wprowadzenia w miejscowości Bedlenko i Trzemoszna udokumentowanych złóż...

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Młynek Nieświński w części dotyczącej wysokości stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości zawartej w § 33 ust. 2 planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Końskie, dnia 14.11.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Młynek Nieświński w części dotyczącej wysokości stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Końskie, dnia 07.11.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego wraz z prognozą...