Miasto i Gmina Końskie

Gospodarka przestrzenna zobacz archiwum »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach Nr: 163/2, 187, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 39 w miejscowości Pomyków, gm. Końskie.BURMISTRZ MIASTA I GMINY                                                              Końskie, dn. 23.04.2018 r

K O Ń S K I E

Znak: UKO.6733.1.19.2018.ECh

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam strony, że

na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. – Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E, 26 – 200 Końskie, działającej przez pełnomocnika Pana Krystiana Kusztala – Wincentów 15A, 26 – 200 Końskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach Nr: 163/2, 187, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 39 w miejscowości Pomyków, gm. Końskie.Informuję o możliwości zapoznania się z wnioskowanym zamierzeniem inwestycyjnym w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – ul. Partyzantów 1 w godz. 7.30 – 1530 (pokój nr 211 drugie skrzydło pałacowe od strony zachodniej).Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


BURMISTRZ MIASTA I GMINY

KOŃSKIE                      

KRZYSZTOF OBRATAŃSKI   Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2018 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 29
23 kwietnia 2018 10:50 Jacek Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 kwietnia 2018 10:50 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl