Miasto i Gmina Końskie

Gospodarka przestrzenna zobacz archiwum »

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po granice administracyjne miasta

Końskie, dnia 28.08.2018 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE

 

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po granice administracyjne miasta

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Końskich Uchwały Nr LI/476/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po granice administracyjne miasta

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w terminie do dnia 20 września 2018r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko oraz do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 20 września 2018 r.
1.    w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie
2.    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie
3.    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: ikosiorek@umkonskie.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.Burmistrz Miasta i Gminy
Końskie
Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 28.08.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2018 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 265
28 sierpnia 2018 12:24 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl