Miasto i Gmina Końskie

Gospodarka przestrzenna zobacz archiwum »

Ogłoszenie w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/165/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich

Końskie, dnia 17.01.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE

 

OGŁOSZENIE
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/165/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Końskich Uchwały Nr XLIV/422/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/165/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w terminie do dnia 8 lutego 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko oraz do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 8 lutego 2019 r.
1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: echwascinska@umkonskie.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Końskie

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 17.01.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2019 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 177
17 stycznia 2019 14:31 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl