Miasto i Gmina Końskie

Gospodarka przestrzenna zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie. (zmiana dotyczy wprowadzenia w miejscowości Bedlenko i Trzemoszna udokumentowanych złóż kopalin)

Końskie, dnia 20.05.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

                 KOŃSKIE

 

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie.

(zmiana dotyczy wprowadzenia w miejscowości Bedlenko i Trzemoszna udokumentowanych złóż kopalin)

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Końskich Uchwały Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie.

(zmiana dotyczy wprowadzenia w miejscowości Bedlenko i Trzemoszna udokumentowanych złóż kopalin)

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w terminie do dnia 19 czerwca 2019r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko oraz do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r.

  1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie

  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: ikosiorek@umkonskie.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                   Końskie

                                                                      Krzysztof Obratański

Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2019 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 104
20 maja 2019 09:29 (Jacek Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl