Gospodarka przestrzenna

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16, 4289/6, 4289/8, 4279/16 w Końskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Końskie, dnia 11.07.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE

 

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16, 4289/6, 4289/8, 4279/16 w Końskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu, oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16, 4289/6, 4289/8, 4279/16 w Końskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego, oraz dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej oceny w dniach od 19.07.2019r. do dnia 13.08.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1 – pok. Nr 211 (skrzydło zachodnie) w godz. od 7.30 do 15.30. oraz na stronie Bip Urzędu Miasta i Gminy Końskie.
(http://umkonskie.bipgmina.pl/wiadomosci/10592/lista/gospodarka_przestrzenna)
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.08.2019 r. od godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1 – pok. Nr 211 (skrzydło zachodnie).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2019 r.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2019 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Końskie

Krzysztof Obratański

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.07.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2019 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 222
11 lipca 2019 12:03 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)