Zarządzenia 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 415/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31grudnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 415/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 31grudnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży,...

Zarządzenie Nr 242/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconych

ZARZĄDZENIE Nr 242/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr...

Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie zatwierdzenia wzorów wniosków do Programu Stypendialnego Gminy Końskie

ZARZĄDZENIE Nr 169/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów wniosków do Programu Stypendialnego Gminy Końskie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz uchwały Rady Miasta L/466/2018...

Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie: przyznania stypendium sportowego

ZARZĄDZENIE Nr 83/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: przyznania stypendium sportowego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) w związku z uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011...

Zarządzanie nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

ZARZĄDZANIE NR 84/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 13 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii) ...