Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2018 zobacz archiwum »

Zarządzanie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

ZARZĄDZANIE Nr 15/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909) i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783) w związku z uchwałą Nr XLII/412/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2018 oraz zgodnie z uchwałą Nr XLII/410/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017r. r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii) przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określam wzór karty oceny oferty w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu miasta i Gminy Końskie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofowi Jasińskiemu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 10.01.2018
Dokument wytworzony przez: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2018 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 304
10 stycznia 2018 12:09 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_15_2018_zal5_wzor_sprawozdania.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 12:09 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_15_2018_zal4_formularz_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 12:09 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_15_2018_zal3_ramowy_wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl