Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2018 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 415/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31grudnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 415/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 31grudnia 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365)w związku z uchwałą Nr LVIII/540/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 – zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określam wzór karty oceny oferty w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2019 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 148
02 stycznia 2019 14:01 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [wzor_sprawozdania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2019 14:01 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [ramowy_wzor_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2019 14:01 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [wzor_formularza_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl