Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2019 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie: naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365)w związku z uchwałą Nr LVIII/540/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 – zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określam wzór formularza zgłoszeniowego w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 08.01.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2019 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 99
09 stycznia 2019 13:02 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_6_2019_zal2_formularz_zgloszeniowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2019 13:02 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_6_2019_zal1_ogloszenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2019 12:53 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl