Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Końskie dnia, 18.12.2012 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. ...

Obwieszczenie - Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie UKO. 6220.21.2012.SF Końskie, 28.11.2012 r. O B W I E S Z C Z E N I E Z A W I A D O M I E N I E o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Na podstawie art. 30, 33 ust.1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnian

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania

BURMISTRZ MIASTA I GMINY K O Ń S K I E ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie Znak sprawy: UKO.6220.21.2012.SF Końskie dn. 28.11.2012 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10§1, 49 i 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) i art. 74 ust....

Obwieszczenie - Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY K O Ń S K I E ul. Partyzantów 1, 26 - 200 Końskie Znak sprawy: UKO.6220.18.2012.SF Końskie dn. 13.11.2012 r. O B W I E S Z C Z E N I E Z A W I A D O M I E N I E o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Na podstawie art. 30

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania

BURMISTRZ MIASTA I GMINY K O Ń S K I E ul. Partyzantów 1, 26 - 200 Końskie Znak sprawy: UKO.6220.18.2012.SF Końskie dn. 13.11.2012 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10§1, 49 i 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy...

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2013

Końskie, dn. 15.10.2012r. Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2013 Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie § 8 uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment sołectwa Koczwara

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment sołectwa Koczwara wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z...

Ogłoszenieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie

Końskie dnia, 26.09.2012 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonanej...

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2013

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2013 W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art....