Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zobacz archiwum »

Obwieszczenie zawiadamiające o zawieszeniu postępowania ws ustalenia lokalizacji ICP - budowia budynku internatu z przeznaczeniem na zakwaterowanie do 50 miejsc wraz z zapleczem socjalnym i technicznym dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Baryczy i niezbędną infrastrukturą techniczną, rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o łącznik oraz halę widowiskowo – sportową wraz z zapleczem socjalno – technicznym i niezbędną infrastrukturą tec

Końskie, dn. 08.01.2018 r

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
Znak: UKO.6733.1.49.2017.IK

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ),

zawiadamiam strony, że

na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy – Barycz 64, 26-20 Końskie, działającej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Charuna reprezentującego Firmę EKO-DOM Projekty Budowlane mgr inż. Andrzej Charun - ul. Pocztowa 10, 26-200 Końskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zabudowy usługowej obiektu użyteczności publicznej – usługi oświaty polegającej na budowie budynku internatu z przeznaczeniem na zakwaterowanie do 50 miejsc wraz z zapleczem socjalnym i technicznym dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Baryczy i niezbędną infrastrukturą techniczną, rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o łącznik oraz halę widowiskowo – sportową wraz z zapleczem socjalno – technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie miejsc postojowych w ilości do 18 w tym 3 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 605 położonej w miejscowości Barycz, gm. Końskie.

 Informuję o możliwości zapoznania się z wnioskowanym zamierzeniem inwestycyjnym w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – ul. Partyzantów 1 w godz. 730 – 1530 (pokój nr 211 drugie skrzydło pałacowe od strony zachodniej).

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informuję, że zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli sprawy nie załatwiono w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 kpa, lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
KRZYSZTOF OBRATAŃSKI

Data wytworzenia dokumentu: 08.01.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 144
09 stycznia 2018 13:18 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl