Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zobacz archiwum »

Obwieszczenie o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS3340A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 882w miejscowości Nowy Kazanów, gmina Końskie, wraz z obszarem oddziaływania inwestycji.BURMISTRZ MIASTA I GMINY                                                       Końskie, dn. 10.04.2018r.

K O Ń S K I E

UKO.6733.1.48.2017.IK

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1257),

zawiadamiam strony, że

w dniu 10.04.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydał decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS3340A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 882w miejscowości Nowy Kazanów, gmina Końskie, wraz z obszarem oddziaływania inwestycji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, pok. 211 (II skrzydło pałacowe) w godz. 7.30-15.30

          Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX wieków Kielc 3, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie oraz na terenie przedsięwzięcia.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY

KOŃSKIE                       

KRZYSZTOF OBRATAŃSKI     

Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2018 07:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 114
17 kwietnia 2018 07:55 Jacek Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2018 07:54 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl