Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zobacz archiwum »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 55573_Stary Kazanów w skład której wejdzie: wieża stalowa, rama stalowa z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi, drogi kablowe łączące anteny z urządzeniami na ramie, system antenowy zainstalowany na wieży, ogrodzenie, wewnętrzna linia zasilająca, dojazd z drogi publiczne



BURMISTRZ MIASTA I GMINY                                                                  Końskie, dn. 10.04.2018r.

K O Ń S K I E

UKO.6733.1.39.2017.IK

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1257),

zawiadamiam strony, że

w dniu 10.04.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 55573_Stary Kazanów w skład której wejdzie: wieża stalowa, rama stalowa z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi, drogi kablowe łączące anteny z urządzeniami na ramie, system antenowy zainstalowany na wieży, ogrodzenie, wewnętrzna linia zasilająca, dojazd z drogi publicznej powiatowej (działka nr 1177) poprzez drogę wewnętrzną (działka nr 1009) na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1004 w miejscowości Stary Kazanów, gmina Końskie, powiat konecki, wraz z obszarem oddziaływania inwestycji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, pok. 211 (II skrzydło pałacowe) w godz. 7.30-15.30

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX wieków Kielc 3, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
           Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie oraz na terenie przedsięwzięcia.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY

KOŃSKIE                     

KRZYSZTOF OBRATAŃSKI      

Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2018 08:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 121
17 kwietnia 2018 08:01 Jacek Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2018 08:00 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl