Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zobacz archiwum »

Obwieszczenie o wydani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej dla stacji bazowej w skład której wejdzie: stalowa kratowa wieża telekomunikacyjna, drabina komunikacyjno – kablowa, anteny radioliniowe, ogrodzenie zintegrowane z wieżą na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 168 w miejscowości Sworzyce, gm. Końskie.BURMISTRZ MIASTA I GMINY                                                       Końskie, dn. 16.04.2018 r.

K O Ń S K I E

UKO.6733.1.29.2017.ECh

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.),

zawiadamiam strony, że

w dniu 11.04.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej dla stacji bazowej w skład której wejdzie: stalowa kratowa wieża telekomunikacyjna, drabina komunikacyjno – kablowa, anteny radioliniowe, ogrodzenie zintegrowane z wieżą na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 168 w miejscowości Sworzyce, gm. Końskie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, pok. 211 (II skrzydło pałacowe) w godz. 7.30-15.30

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX wieków Kielc 3, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie

Zgodnie z art.49 kpa niniejszą decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie oraz na terenie przedsięwzięcia.

 


BURMISTRZ MIASTA I GMINY

KOŃSKIE                        

KRZYSZTOF OBRATAŃSKI     

Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2018 08:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 157
17 kwietnia 2018 08:03 Jacek Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2018 08:03 Jacek Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2018 08:02 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl