Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zobacz archiwum »

Obwieszczenie UKO.6733.1.42.2018.ECh z dnia 06.11.2018 r.

Końskie, dn. 06.11.2018 r

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
Znak: UKO.6733.1.42.2018.ECh

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 poz. 1257),

zawiadamiam strony, że

w dniu 05.11.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydał decyzję inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 oraz przyłącza PE dn 25 na działkach Nr 217/2, 217/1, 221, 222/3, 222/7 w miejscowości Pomyków, gm. Końskie.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, pok. 211 (II skrzydło pałacowe) w godz. 7.30-15.30

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX wieków Kielc 3, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie oraz na terenie przedsięwzięcia.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
KRZYSZTOF OBRATAŃSKI

Data wytworzenia dokumentu: 06.11.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2018 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 113
06 listopada 2018 13:00 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl