Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zobacz archiwum »

Obwieszczenie UKO.6733.1.1.2019.IK z dnia 09.01.2019 r.

Końskie, dn. 09.01.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
Znak: UKO.6733.1.1.2019.IK

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096),

zawiadamiam strony, że

na wniosek zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 100 oraz przyłącza PE dn 63 na działkach oznaczonych nr 2381, 948/1, 948/2, 948/11, 948/13, 948/16 i 948/21 położonych w miejscowości Nieświń, gm. Końskie.

Informuję o możliwości zapoznania się z wnioskowanym zamierzeniem inwestycyjnym w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – ul. Partyzantów 1 w godz. 730 – 1530 (pokój nr 211 drugie skrzydło pałacowe od strony zachodniej).

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informuję, że zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli sprawy nie załatwiono w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 kpa, lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
KRZYSZTOF OBRATAŃSKI

Data wytworzenia dokumentu: 09.01.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2019 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 157
09 stycznia 2019 13:08 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl