Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Obwieszczenie UKO.6733.1.23.2019.IK z dnia 02.09.2019 r.

Końskie, dn. 02.09.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
Znak: UKO.6733.1.23.2019.IK

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096),

zawiadamiam strony, że

w dniu 27.08.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 50 oraz przyłączy PE dn 25 na działkach oznaczonych nr 102/2, 103, 104/8, 104/7 położonych w miejscowości Koczwara oraz na działce nr 213 położonej w miejscowości Pomyków, gm. Końskie.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, pok. 211 (II skrzydło pałacowe) w godz. 7.30-15.30

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX wieków Kielc 3, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.49 kpa niniejszą decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, na stronie Bip urzędu Miasta i Gminy Końskie oraz na terenie przedsięwzięcia.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
KRZYSZTOF OBRATAŃSKI

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.09.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2019 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 294
03 września 2019 13:28 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)