Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Obwieszczenie UKO.6733.1.43.2018.ECh z dnia 09.09.2019 r.

Końskie, dn. 09.09.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
Znak: UKO.6733.1.43.2018.ECh

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.),

zawiadamiam strony, że

w dniu 04.09.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycję celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach Nr: 630, 708, 671/1, 671/2, 678/1, 685, 689, 709, 711, 715, 728, 723, 729/1, 730, 701, 699/1, 696, 697, 698, 699/2, 699/3, 704/6, 704/5, 704/9, 705, 733/1, 1335, 430, 704/6 w miejscowości Stara Kuźnica, gm. Końskie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, pok. 211 (II skrzydło pałacowe) w godz. 7.30-15.30

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX wieków Kielc 3, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie oraz na terenie przedsięwzięcia.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
KRZYSZTOF OBRATAŃSKI

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.09.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2019 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 220
10 września 2019 15:24 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)