Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Obwieszczenie UKO.6733.1.33.2019.IK z dnia 27.09.2019 r.

Końskie, dn. 27.09.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
Znak: UKO.6733.1.33.2019.IK

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096),

zawiadamiam strony, że

na wniosek zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce oznaczonej Nr 6019/1 w miejscowości Końskie (obręb 05), gm. Końskie.
 Informuję o możliwości zapoznania się z wnioskowanym zamierzeniem inwestycyjnym w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – ul. Partyzantów 1 w godz. 730 – 1530 (pokój nr 211 drugie skrzydło pałacowe od strony zachodniej).

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informuję, że zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli sprawy nie załatwiono w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 kpa, lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
KRZYSZTOF OBRATAŃSKI

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.09.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2019 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 185
27 września 2019 13:36 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)