Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Obwieszczenie UKO.6220.2.2019.SF z dnia 27.09.2019 r. zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Końskie, 27.09.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

 

UKO.6220.2.2019.SF

 

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym
z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 30, 33 ust.1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r. poz. 2801 ze zm.)

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa budynku biuro-produkcyjnego płynów do e-papierosów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 403/2 i 403/3 w miejscowości Piła, gmina Końskie, województwo świętokrzyskie”

 

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 13 lutego 2019 roku na wniosek firmy Netbud Tomasz Ostatek Piła 107A, 26-200 Końskie reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Grzegorza Bujaka
Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie budynku biuro-produkcyjnego płynów do e-papierosów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 403/2 i 403/3 w miejscowości Piła, gmina Końskie, województwo świętokrzyskie. W projektowanym budynku dwukondygnacyjnym parter będzie użytkowany jako część produkcyjna płynów do e-papierosów, natomiast piętro użytkowane będzie jako część biurowa wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosić będzie ok. 200 m2, całkowita powierzchnia ulegająca przekształceniu w związku realizacją planowanego przedsięwzięcia wynosić będzie ok. 450 m2 (w tym ok. 250 m2 terenów utwardzonych: droga, parking, plac manewrowy).
Cały proces technologiczny odbywał się będzie wewnątrz projektowanego budynku.
E-liquidy beznikotynowe powstaną z połączenia gliceryny roślinnej, glikolu propylenowego i aromatów spożywczych bądź ich kompozycji. Natomiast bazy nikotynowe powstają z połączenia nikotyny z glikolem propylenowym i gliceryną roślinną. Proces mieszania i rozlewania baz do butelek eliminuje styczność mieszanki z tlenem atmosferycznym. Proces rozlewania będzie się odbywał automatycznie oraz ręcznie.
 
Zgodnie z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzyskaniu opinii od: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich i Starosty Koneckiego oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Dyrektorem Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni, tj. od 30.09.2019r do 29.10.2019r.
Zgodnie z art.34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1, pokój 212, w godzina od 730 - 1530 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznych bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@umkonskie.pl.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia zgodnie z art.35 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Końskie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE

Krzysztof Obratański

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.09.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2019 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 183
27 września 2019 13:46 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)