Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Obwieszczenie UKO.6733.1.35.2019.ECh z dnia 09.10.2019 r.

Końskie, dn. 09.10.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
Znak: UKO.6733.1.35.2019.ECh

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.),

zawiadamiam strony, że

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego (15kV) i niskiego napięcia (0,4kV) oraz budowie słupowej stacji transformatorowej (15/0,4kV) na działkach oznaczonych Nr:1286, 1370, 1233/2, 1294/1, 1294/2, 1294/3, 1294/4, 1294/5 w miejscowości Stary Kazanów, gm. Końskie.
Informuję o możliwości zapoznania się z wnioskowanym zamierzeniem inwestycyjnym w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – ul. Partyzantów 1 w godz. 730 – 1530 (pokój nr 211 drugie skrzydło pałacowe od strony zachodniej).

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
KRZYSZTOF OBRATAŃSKI

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.10.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2019 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 189
10 października 2019 09:01 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)