Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2010-2014 zobacz archiwum »

Uchwała Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

UCHWAŁA NR IV/33/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857; Nr 151, poz. 1014) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, finansowanych z budżetu Gminy Końskie.
2. Stypendia sportowe, zwane dalej „stypendiami” mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo.

§ 2. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest zrzeszony w klubie sportowym działającym na terenie Gminy Końskie lub jest mieszkańcem Gminy Końskie,
2) uprawia dyscyplinę sportową objętą krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwem sportowym,
3) jest uczestnikiem zawodów w dyscyplinach indywidualnych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim a w przypadku gier zespołowych uczestniczy w rozgrywkach na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
4) jego dotychczasowe osiągnięcia oraz poziom sportowy wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składane są do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.
2. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) kluby sportowe,
2) związki sportowe,
3) jednostki organizacyjne gminy.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie może przyznać stypendium z własnej inicjatywy.
4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w następujących terminach:
1) do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego na I półrocze roku następnego,
2) do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego na II półrocze bieżącego roku,z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.
5. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może wyznaczyć dodatkowy termin do składania wniosków.
6. Stypendia przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy danego roku kalendarzowego, z tym, że :
1) stypendia na I półrocze danego roku kalendarzowego przyznawane są w oparciu o wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w roku poprzednim,
2) stypendia na II półrocze danego roku kalendarzowego przyznaje się w oparciu o wyniki sportowe uzyskane w I półroczu bieżącego roku.
7. Wnioski o przyznanie stypendium należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Rada Sportu powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.
2. Rada Sportu przedkłada Burmistrzowi wykaz zawodników rekomendowanych do przyznania stypendium wraz z wysokością proponowanego stypendium.
3. Opinia Rady Sportu nie jest wiążąca dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

§ 5. 1. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.
2. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

§ 6. 1. Stypendium może być przyznane w wysokości od 150 zł do 1000 zł (brutto) miesięcznie.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie określając wysokość stypendium bierze pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika, popularność danej dyscypliny na terenie Gminy Końskie oraz ponoszone przez zawodnika koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu.
3. Stypendium wypłacane jest w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, przelewem na wskazany przez zawodnika rachunek bankowy.

§ 7. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie może pozbawić zawodnika przyznanego stypendium w przypadku:
1) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej przez macierzysty klub sportowy lub właściwy związek sportowy,
2) obniżenia poziomu sportowego zawodnika potwierdzonego przez macierzysty klub sportowy,
3) niezrealizowania przez zawodnika programu szkolenia,
4) utraty przez zawodnika zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej orzeczeniem lekarza medycyny sportowej,
5) utraty licencji zawodnika, uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym lub wykreślenia z ewidencji związku sportowego,
6) skazania zawodnika prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie,
7) wystąpienia zawodnika z dotychczasowego klubu sportowego.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej (urazów nabytych w wyniku uprawianej dyscypliny sportowej), stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli po upływie tego okresu zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia, może zostać pozbawiony stypendium.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie pozbawia zawodnika stypendium z urzędu lub na pisemny wniosek podmiotu, który wystąpił o przyznanie stypendium.
4. Pozbawienie zawodnika stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. O pozbawieniu zawodnika stypendium Burmistrz Miasta i Gminy Końskie powiadamia zawodnika oraz macierzysty klub sportowy zawodnika.
6. W przypadku pozbawienia zawodnika stypendium z przyczyn wskazanych w ust. 1 i 2 wnioskodawca może złożyć wniosek o przyznanie stypendium innemu zawodnikowi.

§ 8. 1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.
2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnie pobranego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty doręczenia pisemnego żądania Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.
3. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie określonym w ust. 2 zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.

§ 9. Stypendia będą finansowane ze środków budżetu Gminy Końskie określonych corocznie w uchwale budżetowej.

§ 10. Wnioski o przyznanie stypendium na I półrocze 2011 r. należy składać w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXIII/240/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Niniejsza uchwała to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), która uchyliła obowiązującą dotychczas ustawę o kulturze fizycznej i ustawę o sporcie kwalifikowanym. Nowa ustawa podtrzymała dotychczasowe uprawnienia organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustanawiania i finansowania stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. Z uwagi jednak na nowy stan prawny istnieje konieczność przygotowania lokalnych regulacji w zakresie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że świadczenia pieniężne w formie stypendiów sportowych oddziałują pozytywnie na poziom motywacji zawodników w dążeniu do osiągania coraz lepszych wyników sportowych, a w konsekwencji sprzyjają rozwojowi sportu na terenie Gminy Końskie.
Uchwała została skonsultowana z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego. W wyniku konsultacji zgłoszono dwie uwagi, które zostały uwzględnione w niniejszej uchwale.

 

Data wytworzenia dokumentu: 02.03.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2012 19:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 793
29 marca 2012 10:44 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu.
18 lutego 2012 19:06 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl