Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2010-2014 zobacz archiwum »

Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

UCHWAŁA NR IV/34/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857; Nr 151, poz. 1014) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla:
1) zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
2) trenerów, prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz innych osób wyróżniających się znaczącymi osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 3. Ustala się następujące rodzaje nagród i wyróżnień:
1) nagrody pieniężne, zwane dalej „nagrodami”,
2) wyróżnienia w postaci: pucharów, statuetek, medali, dyplomów, listów gratulacyjnych oraz innych upominków rzeczowych, zwane dalej „wyróżnieniami”.

§ 4. 1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest zrzeszony w klubie sportowym działającym na terenie Gminy Końskie lub jest mieszkańcem Gminy Końskie,
2) uprawia dyscyplinę sportową objętą krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwem sportowym,
3) w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody lub wyróżnienia osiągnął co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:
a) brał udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
b) brał udział w Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata,
c) brał udział w Mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy,
d) zajął miejsce I – XII na Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski lub na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
e) awansował do wyższej klasy rozgrywek prowadzonych przez właściwy polski związek sportowy,
f) ustanowił rekord Świata, Europy lub Polski.
2. W przypadku zawodników sportowych gier zespołowych, nagrodę lub wyróżnienie otrzymuje każdy zawodnik nagradzanej drużyny, z zastrzeżeniem, że liczba zawodników zgłoszonych do nagrody lub wyróżnienia nie może przekroczyć liczby zawodników zgłoszonych do rozgrywek.
3. Nagroda lub wyróżnienie może być przyznane trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
4. Nagrody lub wyróżnienia można przyznawać osobom wyróżniającym się znaczącymi osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Końskie.

§ 5. 1. Wysokość jednorazowej nagrody (brutto) nie może być niższa niż 200 zł i nie wyższa niż 2000 zł.
2. Wartość wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty 500 zł (brutto).
3. Nagrody mogą być przyznawane łącznie z wyróżnieniami.

§ 6. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez kluby sportowe, związki sportowe, jednostki organizacyjne gminy lub komisję Rady Miejskiej w Końskich właściwą ds. sportu.
2. Wnioski o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień opiniuje Rada Sportu.
3. Opinia Rady Sportu nie jest wiążąca dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, sporządzone według wzoru określonego w załączniku do niniejszej uchwały należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie do 15 stycznia danego roku kalendarzowego, w oparciu o wyniki i osiągnięcia sportowe uzyskane w roku poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2010 mogą być składane do dnia 31 maja 2011 r.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy Końskie może przyznać nagrodę lub wyróżnienie w roku, w którym wynik został osiągnięty.

§ 8. 1. Zawodnikowi lub trenerowi można przyznać tylko jedną nagrodę i wyróżnienie w danym roku kalendarzowym, bez względu na liczbę osiągniętych przez zawodnika wysokich wyników sportowych.
2. Nagrody i wyróżnienia dla osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w działalności sportowej przyznawane są jednorazowo.

§ 9. Nagrody i wyróżnienia finansowane będą ze środków budżetu Gminy Końskie określonych corocznie w uchwale budżetowej.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 31 oraz art. 35 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
Proponowane w niniejszej uchwale nagrody i wyróżnienia przyznawane będą za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, znaczące osiągnięcia w pracy trenerskiej oraz działalności sportowej.
Dotychczasowa praktyka pokazuje, że nagradzanie zawodników oddziałuje pozytywnie na poziom ich motywacji w dążeniu do osiągania coraz lepszych wyników sportowych.
Nagrody i wyróżnienia dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej będą formą podziękowania za pracę na rzecz propagowania i rozwoju sportu na terenie naszej gminy.

 

Data wytworzenia dokumentu: 02.03.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2012 19:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 818
29 marca 2012 10:45 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu.
18 lutego 2012 19:20 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl