Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2010-2014 zobacz archiwum »

Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie

UCHWAŁA Nr VI/59/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania przez Gminę Końskie zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Celem publicznym jaki Gmina Końskie zamierza osiągnąć jest:
1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy.

§ 2.1. Finansowanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, następuje w formie dotacji celowej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), zwanej dalej „dotacją”, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.
2. Przepisów uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Końskie;
2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Końskie;
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Końskich;
4) klubie sportowym - należy przez to rozumieć klub sportowy działający na terenie Gminy;
5) zadaniu - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, stanowiące wydatki bieżące tego klubu, które w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 2:
6) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o zamiarze realizacji zadania;
7) beneficjencie - należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania.

Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji

§ 4. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 2 i może być udzielona, z zastrzeżeniem § 5 i § 9 ust. 1, na dofinansowanie wydatków z tytułu:
1) realizacji programów szkolenia sportowego obejmujące koszty:
a) wynagrodzenia trenerów i instruktorów,
b) wynajmu obiektów sportowych,
c) zakupu sprzętu sportowego,
d)zakupu strojów sportowych,
e) transportu na zgrupowania,
f) wyżywienia i noclegów na zgrupowaniach,
g) badań okresowych zawodników.
2) organizacji lub uczestnictwa w zawodach sportowych obejmujące koszty:
a) transportu na zawody,
b) wyżywienia i noclegów,
c) wynajmu obiektów sportowych,
d)opieki medycznej i ubezpieczenia zawodników,
e) delegacji sędziowskich.

§ 5. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:
1) wydatków, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, w tym wydatków związanych z przygotowaniem wniosku,
2) wydatków finansowanych z innych źródeł,
3) wydatków na prace remontowe lub budowlane,
4) wydatków na zakup środków trwałych,
5) wydatków na zakup nieruchomości (grunty, budynki),
6) podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może być przez beneficjenta odliczony od podatku należnego lub zwrócony beneficjentowi według warunków określonych przepisami o podatku od towarów i usług,
7) kosztów promocji,
8) wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,
9) stypendiów i nagród przyznanych zawodnikom przez kluby sportowe,
10) wydatków związanych z transferem zawodnika z innego klubu sportowego,
11) kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożone na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
12) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
13) wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji

§ 6. 1. Dotację celową na realizację zadania przyznaje Burmistrz na wniosek klubu sportowego. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.
2. Wnioski winny być składane w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym, z tym, że wnioski dotyczące 2011 roku będą składane w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. Do wniosku należy dołączyć w szczególności:
1) kosztorys realizacji zadania,
2) dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy,
3) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,
4) aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy.
4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie spełnia wymogów określonych w niniejszej uchwale, Burmistrz wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków.
6. Wniosek, którego wad nie usunięto w wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Oceny złożonych wniosków dokonuje komisja powołana w drodze zarządzenia przez Burmistrza.
2. Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości podejmuje Burmistrz w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Przy ocenie złożonych wniosków bierze się pod uwagę w szczególności:
1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego określonego, o którym mowa w § 1 ust. 2,
2) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,
3) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,
4) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe.

§ 8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu zadania.

§ 9.1. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy na zasadach i w trybie przepisów, o których mowa w § 2 ust. 2.
2. W roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy dotacje na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem.

§ 10. Burmistrz zamieszcza wykaz beneficjentów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Rozdział 4
Umowa o dotację

§ 11.1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a klubem sportowym.
2. Dotacja powinna być wykorzystana w trakcie roku budżetowego, na który została przyznana.
3. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok budżetowy.
4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to podwyższenia kwoty dotacji.
6. Umowa winna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana oraz termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku budżetowego,
3) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu na realizację zadania i tryb płatności,
4) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie,
5) zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przekazywanych środków,
6) termin i sposób rozliczenia dotacji, w tym zobowiązanie podmiotu do przedstawienia sprawozdań z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym,
7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
8) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy,
9) tryb kontroli wykonania zadania.
7. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) szczegółowy opis zadania - załącznik Nr 1,
2) kosztorys – załącznik Nr 2,
3) wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) z wykonania zadania – załącznik Nr 3.

§ 12. Umowa może być rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania dotacji w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem,
2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosku, zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania,
3) odmowy poddania się kontroli, bądź nie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez Burmistrza w wystąpieniu pokontrolnym.

Rozdział 5
Kontrola wykonania i rozliczenia zadania

§ 13.1. Po zakończeniu realizacji zadania - w terminie 14 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta - klub sportowy składa sprawozdanie z jego wykonania.
2. Umowa może nakładać na beneficjenta obowiązek składania częściowych sprawozdań z wykonywania zadania.
3. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2 lub gdy złożone sprawozdania nie spełniają określonych umową wymagań, Burmistrz wzywa beneficjenta do ich złożenia, bądź uzupełnienia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą rozwiązania umowy.

§ 14.1. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny wykonania zadania, a w szczególności:
1)przebiegu, sposobu i stanu realizacji zadania,
2)efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3)prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacje zadania,
4)prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy,
5)prawidłowości rozliczeń.
2. Kontrola prowadzona jest na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza.
3. Kontrolujący w ramach udzielonego upoważnienia ma prawo do:
1) przeprowadzania kontroli w siedzibie beneficjenta lub w siedzibie Urzędu,
2) żądania informacji i danych niezbędnych do oceny prawidłowości wykonywania zadania, w tym zlecania kontrolowanemu sporządzania niezbędnych fotokopii dokumentów oraz ich odpisów i wyciągów, jak również zestawień i obliczeń
z dokumentów będących przedmiotem kontroli,
3) żądania udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania i wydatkowaniem dotacji, w tym wglądu do dokumentacji finansowej,
4) żądania wyjaśnień i przyjmowania oświadczeń.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Burmistrz przekazuje beneficjentowi wystąpienia pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.
6. Beneficjent, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, zawiadamia Burmistrza o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 15. W zakresie nieuregulowanym uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania tego zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.
Regulacje zawarte w przedłożonym projekcie uchwale przyczynią się do poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Końskie.
Z powyższych względów podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

 

Data wytworzenia dokumentu: 19.05.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2012 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 861
29 marca 2012 11:16 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu.
27 lutego 2012 12:30 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu.
27 lutego 2012 10:52 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl