Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2010-2014 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXI/235/2012 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXI/235/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) art. 5 ust. 1-3, art. 6 ust. 12 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484 z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2012 r. poz. 749, poz. 1101) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
- 0,77 zł od 1 m2 powierzchni, w zakresie turystyki i wypoczynku,
- 0,83 zł od 1 m2 powierzchni, od pozostałej działalności;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych:
- 4,50 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
- 0,16 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych:
- 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
- 15,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w zakresie turystyki i wypoczynku,
- 18,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od pozostałej działalności;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
- 6,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń:
- 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
- gospodarczych - 4,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- garaży - 7,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- pozostałych budynków - 7,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
- 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;
2) budynki lub ich części oraz budowle lub ich części i związane z nimi grunty – o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej, realizowanej przez sport i rekreację ruchową w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) i wykorzystywane na baseny, pływalnie, stadiony, boiska, hale sportowe, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej;
3) budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby oczyszczania ścieków i wód opadowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), wraz z gruntami związanymi z tymi obiektami;
4) budynki lub ich części wykorzystywane do wykonywania zadań z zakresu opieki społecznej, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz grunty związane z tymi budynkami.

§ 3. 1. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania:
1) różnica między stawką podatku od nieruchomości, określoną w § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie a stawką określoną w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze,
2) różnica między stawką podatku od nieruchomości, określoną w § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie a stawką określoną w § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, stanowią pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.).
2. W celu uzyskania pomocy podmiot, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest do przedstawienia:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 4. Zarządza się na terenie Gminy Końskie pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

§ 5. Termin płatności dla inkasentów wyznacza się do 14 dnia po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 6. Ustala się inkasentów i wynagrodzenie dla inkasentów od sumy zainkasowanych i odprowadzonych kwot, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XII/115/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków na 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 283, poz. 3251, z 2012 r. poz. 91).

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z zapisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy zobowiązana jest do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem górnych granic stawek kwotowych podatków lokalnych. Wpływy z tego podatku stanowią dochody własne budżetu. Na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów podatkowych rada gminy może również zarządzić pobór tego podatku w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Może również wprowadzić inne zwolnienia od tego podatku, niż wskazane w ustawie.
Niniejsza uchwała określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, zwolnienia od tego podatku oraz sposób inkasa podatków.

 

Data wytworzenia dokumentu: 29.11.2012
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2012 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 3968
14 grudnia 2012 08:45 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu.
14 grudnia 2012 08:42 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu.
07 grudnia 2012 10:55 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xxi_235_2012_i_zalacznik.zip] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl