Uchwały z kadencji 2010-2014

Uchwała Nr XXXIII/342/2013 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie

UCHWAŁA Nr XXXIII/342/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645), art. 18 ust. 1 i art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498. Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 129, poz. 734, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, poz. 951, 1342, 1513, z 2013 r. poz. 21, 139, 165, 888) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie” (zwany PONE) stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Podstawą opracowania "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie" są wojewódzkie programy ochrony powietrza, tj.: Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część B – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu (przyjęty uchwałą Nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r.) oraz Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego strefa świętokrzyska ze względu na przekroczenia pyłu PM2,5 wraz z Planem Działań Krótkoterminowych (przyjęty uchwałą Nr XXV/429/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 r.).
Realizacja zadania pn.: „Przygotowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (tzw. PONE) i stworzenie systemu organizacyjnego w celu jego realizacji” (zgodnie z ww. programami) skierowana została do kilku ośrodków miejskich województwa świętokrzyskiego, w tym do miasta Końskie. Zakłada się, że źródła emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora komunalno - bytowego miasta istotnie wpływają na wielkość stężeń zanieczyszczeń w świętokrzyskiej strefie prowadzenia badań, gdzie w wyniku pomiarów dokonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdza się przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10) i benzo(a)pirenu oraz niespełnienie kryterium celu długoterminowego dla ozonu. Program skoncentrowany jest na problematyce ograniczenia zanieczyszczeń powietrza powstających w wyniku spalania paliw w kotłowniach i piecach domowych w zabudowie mieszkaniowej. Zawiera działania zmierzające do polepszenia stanu środowiska naturalnego, jak i zwiększenia świadomości mieszkańców miasta Końskie w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń powietrza oraz promowania odnawialnych źródeł energii.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie” zawiera się wśród dokumentów wymienionych w art. 46 pkt 2, które wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym projekt „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie” uzgodniony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w celu uzyskania zgody na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia tej oceny.
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (pismo znak: SEV.9022.5.60.2013 z dnia 13.08.2013 r.) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo znak: WPN-II.410.59.2013MK z dnia 06.09.2013 r.) uznali, że realizacja zadań przewidzianych w ramach PONE nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i odstąpili od obowiązku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu dokumentu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.10.2013
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2013 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 2136
06 listopada 2013 09:13 (Jacek Muszyński) - Dodanie załącznika [u_xxxiii_342_2013_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2013 09:00 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)