Uchwały z kadencji 2010-2014

Uchwała Nr XLII/431/2014 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

UCHWAŁA Nr XLII/431/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

 

 Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Udziela się pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego, polegającej na wykonaniu dokumentacji dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: „Budowa obwodnicy Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 749 od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński”.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje: studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną, program funkcjonalno - użytkowy oraz uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
3. Wartość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).

§ 2. Środki finansowe na pomoc rzeczową, o której mowa w § 1, zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2015 rok.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

W centrum Końskich natężenie ruchu jest bardzo duże. Koniecznym jest przeniesienie ruchu pojazdów samochodowych z centrum miasta na nowo wybudowany odcinek drogi, co znacznie usprawni komunikacje na tym obszarze, poprawi parametry techniczne drogi, a także w sposób zasadniczy wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg.
Z uwagi na powyższe, Gmina Końskie wyraża chęć partycypowania w kosztach, planowanego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obwodnicy Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 749 od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński”. Gmina w ramach pomocy rzeczowej sfinansuje wykonanie dokumentacji zadania inwestycyjnego tj. studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną, programu funkcjonalno - użytkowego oraz uzyska w imieniu inwestora decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wartość pomocy nie przekroczy kwoty 300 000,00 zł.
W myśl z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (216 ust. 2 pkt 5 ustawy). Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa (art. 220 ust. 1 i 2 ustawy).
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że podjęcie uchwały jest zasadne.

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.09.2014
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2014 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 1026
02 października 2014 13:30 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)