Uchwały z kadencji 2010-2014

Uchwała Nr XLII/432/2014 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Końskie

UCHWAŁA Nr XLII/432/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Końskie

 

 Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Końskie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Końskie (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 103, poz. 988, z 2004 r. Nr 221, poz. 2958, z 2008 r. Nr 41, poz. 632, Nr 144 poz. 1978 i z 2010 r. Nr 96, poz.704).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) o ustroju gminy stanowi jej Statut. Uchwalanie statutu, stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy, należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Statut Gminy Końskie został przyjęty uchwała Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Końskie (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 103, poz. 988, z 2004 r. Nr 221, poz. 2958, z 2008 r. Nr 41, poz.632 i z 2010 r. Nr 96, poz.704).
Od czasu uchwalenia Statutu nastąpiła zmiana przepisów ustawy o samorządzie gminnym co spowodowało konieczność dostosowania jego zapisów do nowych regulacji prawnych. Ponadto na tle orzecznictwa sądowego niektóre zapisy Statutu stały się nieaktualne lub zbędne.
W związku z powyższym, powołana uchwałą Rada Miejska w Końskich, doraźna Komisji do spraw opracowania projektu zmiany Statutu Gminy Końskie, przygotowała projekt nowego Statutu, który reguluje kwestie ustrojowe Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.
Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że podjęcie uchwały jest zasadne.

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.09.2014
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2014 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 4663
02 października 2014 13:58 (Jacek Muszyński) - Dodanie załącznika [u_xlii_432_2014_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2014 13:55 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)