Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2010-2014 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLII/433/2014 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie nadania nazw rondom i ulicy na terenie miasta Końskie na drogach publicznych - drodze krajowej nr 42 i drodze wojewódzkiej nr 728

UCHWAŁA Nr XLII/433/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie nadania nazw rondom i ulicy na terenie miasta Końskie na drogach publicznych - drodze krajowej nr 42 i drodze wojewódzkiej nr 728

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się nazwy rondom:
1) rondu usytuowanemu u zbiegu ulic: Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kieleckiej i drogi wojewódzkiej nr 728 na drodze krajowej nr 42 - „Rondo im. Jana Małachowskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego”;
2) rondu usytuowanemu u zbiegu ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i drogi wojewódzkiej nr 728 – „Rondo im. Nauczycieli Tajnego Nauczania”.

§ 2. Ulicy usytuowanej pomiędzy rondem położonym u zbiegu ulic: Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kieleckiej i rondem położonym u zbiegu ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i drogi wojewódzkiej nr 728 nadaje się nazwę „Aleja Solidarności”.

§ 3. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik w postaci mapy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Do Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich, wpłynęły wnioski w sprawie nadania nazw dla nowo wybudowanej drogi, stanowiącej obwodnicę miasta Końskie oraz nadania nazw dla rond usytuowanych na drodze krajowej nr 42 i drodze wojewódzkiej nr 728.
Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/393/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w mieście i gminie Końskie, Zespół ds. Nazewnictwa Obiektów w mieście i gminie Końskie, powołany zarządzeniem
Nr 172/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 28 maja 2014 r., zaopiniował wnioski w sprawie nadania nazw rondom i ulicy.
Zaopiniowane wnioski uzyskały akceptację zarządcy dróg tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że podjęcie uchwały jest zasadne.

Data wytworzenia dokumentu: 25.09.2014
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2014 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 835
02 października 2014 14:01 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl