Miasto i Gmina Końskie

Nabory i konkursy zobacz archiwum »

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTOGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
26-200 Końskie ul. Armii Krajowej 22


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


REFERENT

......................................................................................................................................................
(nazwa stanowiska)                                              


Numer ewidencyjny naboru: PS.VI.111.1.2018

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia: 12.04.2018 roku

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie wyższe,

 6. co najmniej 2 lata stażu pracy,

 7. znajomość przepisów następujących aktów prawnych:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.

8) bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,

2) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych oraz formułowania pism urzędowych,

3) rzetelność, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy
  o świadczeniach rodzinnych oraz przygotowywanie w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 2. Stosowanie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach
  o świadczenia rodzinne i podejmowanie ustawowo określonych działań w tym zakresie.

 3. Prowadzenie egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w trybie przepisów
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 4. Współpraca w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych z instytucjami upoważnionymi
  do tego na podstawie przepisów prawa.

 5. Praca na oprogramowaniu komputerowym przeznaczonym do obsługi świadczeń rodzinnych.

 6. Udzielanie zainteresowanym informacji na temat świadczeń rodzinnych, zgodnie
  z obowiązującym stanem prawnym.

 7. Prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i przekazywanie jej upoważnionym do tego organom.

 8. Udział w szkoleniach/kursach o tematyce związanej z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca o charakterze administracyjno - biurowym, w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • praca w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze budynku,

 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,

 • budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - brak wind.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu marcu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.894).

 3. CV- życiorys;

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,

 5. kserokopie świadectw pracy,

 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 902 ze zm.).

 Uwaga: Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów wymienionych w punktach 4 i 5 w celu uwierzytelnienia kserokopii.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich przy ul. Armii Krajowej 22, pokój nr 9, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent - PS.VI.111.1.2018” -
w terminie do dnia 4 maja 2018 roku do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

Złożone w terminie dokumenty aplikacyjne zostaną poddane selekcji wstępnej.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Końskie (http://umkonskie.bipgmina.pl), Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich (http://mgopskonskie.bip.gov.pl), na stronie internetowejMiejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich www.mgops-konskie.pl oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich (I piętro).

 

 

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2018 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 1278
12 kwietnia 2018 12:30 Jacek Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2018 12:30 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl